POLÍCTICA DE PRIVACITAT / POLÍTICA DE PRIVACIDAD / PRIVACY POLICY

 

 

CATALÀ

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals (LOPD) i el Reglament Europeu 2016/680 del parlament Europeu de 27 d'Abril, Germán Peraire comunica que les dades personals que l'usuari faciliti durant tot el procés, inclosa la seva adreça de correu electrònic i totes aquelles dades personals a les quals l’empresa accedeixi durant la navegació, seran tractades en fitxer/s i sempre d’acord amb la legislació vigent.

La informació que pugui ser remesa a Germán Peraire s'incorporarà als seus sistemes d'informació i únicament serà utilitzada per a les finalitats per a les quals va ser recollida.

Germán Peraire l’informa que les seves dades personals estan en els nostres fitxers Manuals o Informatitzats, que respectem la confidencialitat en la informació facilitada, i que pot exercir el dret d'informació en la recollida de les seves dades, a saber per què i com són tractades les seves dades personals i decidir quant al seu tractament.

Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries. Pot exercitar en tot moment els drets de consulta, accés, rectificació, oposició, limitació i supressió de les seves dades, adreçant un escrit amb fotocòpia del seu DNI o un altre document d'identitat, a Germán Peraire, Cal Mongia 715, 08259 Fals , german@peraire.com

 

 

CASTELLÀ

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ) i el Reglamento Europeo 2016/680 del parlamento Europeo de 27 d'Abril, Germán Peraire comunica que los datos personales que el usuario facilite durante todo el proceso, incluida su dirección de correo electrónico y todos aquellos datos personales a los que la empresa acceda durante la navegación, serán tratados en fichero / si siempre de acuerdo con la legislación vigente.

La información que pueda ser remitida a Germán Peraire incorporará a sus sistemas de información y únicamente será utilizada para los fines para las que fue recogida.

Germán Peraire le informa que sus datos personales están en nuestros archivos Manuales o Informatizados, que respetamos la confidencialidad en la información facilitada, y que puede ejercer el derecho de información en la recogida de sus datos, a saber por qué y cómo son tratados sus datos personales y decidir en cuanto a su tratamiento.

Los datos proporcionados se conservarán mientras se mantenga la relación comercial o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que haya una obligación legal. Usted tiene derecho a acceder a sus datos personales, los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarias. Puede ejercitar en todo momento los derechos de consulta, acceso, rectificación, oposición, limitación y supresión de sus datos, dirigiendo un escrito con fotocopia de su DNI u otro documento de identidad, a Germán Peraire, Cal Mongia 715, 08259 Fals , german@peraire.com

 

 

ENGLISH

 

In accordance with the provisions of Organic Law 15/1999, of December 13, Protection of Personal Data,) and the European Regulation 2016/680 of the European Parliament of April 27. Germán Peraire informs that the personal data that the user facilitates during the entire process, including their email address and all the personal data that the company accesses during navigation, will be treated in accordance with the current legislation.

The information sent to Germán Peraire will be incorporated into its information systems and it will only be used for the purposes for which it was collected.

Germán Peraire informs you that your personal data are in our Manuals or Computerized files, that we respect the confidentiality of the information provided, and that you can exercise the right of information in the collection of your data.

The data provided will be preserved while maintaining the business relationship or during the years required to comply with the legal obligations. The data will not be ceded to third parties except in cases where there is a legal obligation. You have the right to access your personal data, rectify the inaccurate data or ask for its deletion when the data are no longer necessary. You can exercise the rights of consultation, access, rectification, opposition, limitation and removal of your data at all times, by sending an e-mail or a letter with a photocopy of your DNI or other identity document to Germán Peraire, Cal Mongia 715, 08259 Fals , german@peraire.com